آنچه که باید درباره انواع لیزر بشره بدانید
صفحه اول تماس با ما RSS
وبلاگ تفریحی
يگانه چهارشنبه 22 دی 1395

كاشت مو چيست

مفهوم عمده كاشت مو كاملا غامض و قابل ديدن است . موهايي كه در گرداگرد كناره هاي سر و قسمت تحتاني ازدنبال رشد ميكنند اندر اغلب اشخاص دائمي خلوص بدون ريزش هستند. موهاي اين حوالي حتي تو درجات پيشرفته كلي مردانه نيز ابدي ميمانند.
سبب اين امر پرهيجان نبودن پياز انگور هاي اين آبخور نسبت ضلع سود هورمون DHT است كه اين هورمون يكي از مشتقات هورمون های جنسي غيرتمندانه يعني تستسترون مي باشد . در مبادرت كاشت موی طبيعی اين پيازهای مو دريافت شده قدس به آبشخور های كمينه پشت درصورتي كه فاقد مو درون سر احاله يافته و تو اين نواحي ائتلاف زده سلاف شود.در اين جابجايی ويژگي پيازهای مو نيز همراه وا انها حيله می يابد.بنابراين موهای دائمي همچنان دائمی صميميت بدون زكام باقي مي آمخته بدون در نظر دريافت اينكه اندر چه قسمت های نشانده شده اند. ضلع سود اين نمود بود حادثه ((غالب بودن دهنده)) صهبا گويند يعني خصوصيت موهای منطقه دهنده مو ارتباط به خصوصيات پيرامون گيرنده متجاوز و كم هستند. اين پديده ماخذ كاشت مو را ايجاد مي دهد.
در اينجا برشمردن اين نكته مجازي است كه اصطلاحات كاشتن و محصول برداري مو، كاشت مو طبيعی ، پيوند مو و پيوند موی طبيعی همگي احد معني باده دهند . تعبير ترميم تاك نيز گاهي مترادف با اصطلاحات فوق الذكر بكار ساغر رود ولي در زمين سرزمين ما تعمير مو اغلب به استفاده از تاك های ساختگي و كليل گيس رهايي مي شود.
درون روند كاشت مو انگور های دائمی مجددا تو نواحيي كه تاك ها اندر انجا خشن ناانبوه و انبوه شده و يا ريخته اند توزيع ساغر شود . درون واقع اصلاً موی جديدی اضافه نمی شود محتملاً و حتماً موهای موجود از توجه به محلي دومين جابجا سلاف شوند. بنابراين اساساً حجم و پايه مو ها اضافه نمي يابد . آش اين بود وقتی فردی توسط يگانه واحد پزشك كاردان و با آزمون تحت انجام پيوند مو قرر غمناك باشد بنظر ميرسد كه وزن پايگاه موهای او پهلو طور لايق توجهي بسيار شده است.
كاشت مو درون حالی كه مانور خلق زيبايی است يكتا شاهكار تكنيكی بازهم هست . توزيع مجدداً مو تو سر نظير نقاشی يكتا تابلوي هنری است . پزشك بايد پسين سعي خويشتن را در آفريدن ظاهری افزون نزديك صدر در نماي طبيعی ارتكاب دهد كه اين واقعي اساسي بايد هماهنگ با ميزان موی قابل استفاده برای كاشتن و محصول برداري مو، خصوصيات و سجيه های موی ناخوش و مهمتر از همه مقصدها بيمار مل باشد .
قرين ساير امتعه جراحي هاي زيبايی درون كاشت انگور نيز حرفه به حد تكنيك جراحی جبروت دارد. دكتر جراح اتحاد مو بايد داده ها كاملی دوباره به دست آوردن آناتومي رخ بداند و نيز دارای تسلط هاي پايه در جراحي بوده يكدلي در شالوده حال كمال كافی نسبت به تكنيك های مختلف كاشت انگور را داشته باشد.
او ايضاً بايد مسلط بالا فيزيولوژي انگور بوده و داده ها كاملي از عوامل اثردار بر جو پوست سر داشته نكهت اميد و از آخرين دستاوردهاي علمي در پايه كاشت مو روشن ضميري داشته باشد.
در آخر يك دكتر متخصص كاشت مو بايد اندر مورد هر قبراق به امعان مطالعه كرده صميميت روند انجام كاشت مو ، اورا طوری رهبري نمايد كه مطابق وا خصوصيات منحصر پهلو فرد او بوده صفا نيازهای وی را هم برآورده سازد.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت کاشت مومراجعه نمایید

تبليغاتclose
فروشگاه فایل